• เจ้ากรมพระธรรมนูญและคณะเยี่ยมทหารบาดเจ็บจากการสู้รบ ณ โรงพยา...
 • ติดยศนายทหารสัญญาบัตร ๑๘ ก.ย.๕๗
 • วันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบ ๙ รอบ ๑๐๘ ปี
 • ประมวลภาพ การประชุมทางวิชาการของอัยการทหาร ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
 • พิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ เฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพร...
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
 • พิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ของกรมพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมา...
 • พิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร...
 • ติดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
 • พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมพระธรรมนูญกับ...
 • พิธีมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์
 • การวางพวงมาลาและงานทักษิณานุประทาน เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธ...
 • เลื่อนยศนายทหารประทวน
 • การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาส ธน.ครบ ๙ รอบ ๑๐๘ ปี
 • งานสวดอภิธรรมศพ นางนิภา วัฒนกุล มารดา พล.อ.ปิยะพล วัฒนกุล อด...
 • สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มอบรางวัลนิ...
 • พิธีมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์
 • จก.ธน.กรุณาประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
 • พิธีมอบเข็ม พระดุลยาธิปัตย์ กิตติมศักดิ์
 • กองคุ้มครองพยานจัดการบรรยายเผยแพร่ความรู้
 • พิธีมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์
 • จก.ธน.กรุณาประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
 • จก.ธน.ชี้แจงเรื่อง “การพิจารณาคดีในศาลทหารในระหว่างประกาศใช้...
 • พิธีมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์
 • พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นสูง รุ่นที่ ๒๒ แล...
 • โครงการสงเคราะห์การศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชกา...
 • จก.ธน. กรุณาประกอบพิธีประดับเครื่องหมายพันเอกพิเศษและประดับย...
 • การประชุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหาร ครั้งที...
 • การศึกษาดูงานหน่วยราชการทหารและหน่วยงานอื่นๆ ของพลเรือนในพื้...
 • จก.ธน. กรุณาประกอบพิธีประดับยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
 • การแข่งขันโบว์ลิ่งเพื่อสังสรรค์สร้างความกระชับมิตรระหว่างคณะ...
 • พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.สุธี จรูญพร
 • งานสวดอภิธรรมศพ พล.อ.สุธี
 • วันคล้ายวันสถาปนา สธน.ทร. ครบรอบ ๑๐๖ ปี
 • สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
 • ศท.ก.ท. ต้อนรับ คณาจารย์ และ คณะนักเรียนจ่าอากาศ เหล่า สห. ช...
 • ศท.ก.ท. ต้อนรับ รอง ผบ.รร.สห.ฯ , คณาจารย์ และ นทน.หลักสูตร ช...
 • งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล
 • การตรวจเยี่ยมและบรรยายพิเศษให้กับกำลังพลสายงาน ธน. ในพื้นที่...
 • พิธีมอบเหรียญรางวัลเทนนิส สป.ครั้งที่ ๒๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕...
 • การแข่งกีฬา สป. ครั้งที่ ๒๗
 • การประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบ...
 • พิธีประดับเข็มพระราชสัญจกรมหาสุรสิงหนาท
 • โครงการฝึกร่วมสามหน่วยงาน โดยความร่วมมือของ ศาลทหารกรุงเทพ ...
 • พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ จก.ธน. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ร.ต.หญิ...
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทของทหารกับการเข้าเป็นสมาชิกประชา...
 • การบรรยายสรุป การปฏิบัติงานและขอบเขตการตรวจ ชุดตรวจปฏิบัติรา...
 • พิธีประดับยศ ๒๘ ม.ค.๕๗
 • โครงการบรรพชาอุปสมบทและปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนพุทธภูมิ
 • เจ้ากรมพระธรรมนูญได้ทำการปลงผมนาค ข้าราชการกรมพระธรรมนูญ
 • รองปล.กห.นำคณะเข้าอวยพรและขอรับพรปีใหม่จาก พล.อ.วันชัย เรือง...
 • งาน Sport day party 56
 • พิธีตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ กห.
 • การออกร้านสมาคมภริยาข้าราชการ สป. งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก...
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสมาชิกชมรมภริยาข้าราชการกรมพร...
 • การประชุมทางวิชาการเหล่าทหารพระธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
 • กีฬาภายใน ธน.ประจำปี ๒๕๕๖
 • งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื...
 • ประมวลภาพ พิธีตักบาต​รพระสงฆ์ เนื่องในวั​นเฉลิมพระช​นมพรรษา ...
 • ประมวลภาพพิธีมอบเงิ​นทุนฯ (ชมรมภริยา​ข้าราชการ ธน.)
 • ประมวลภาพพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นสูง รุ...
 • ประมวลภาพพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ...
 • ประมวลภาพงานวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเ...
 • ประมวลภาพงานทอดกฐินสามัคคี
 • ตุลาการศาลทหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้า...
 • จก.ธน. กรุณาประกอบพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร
 • จก.ธน. ได้เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำ...
 • จก.ธน. ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์คำพิพากษาและแน...
 • ประมวลภาพการวางพวงมาลาวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ ๑
 • ข้าราชการกรมพระธรรมนูญไปร่วมกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็...
 • เจ้ากรมพระธรรมนูญพร้อมคณะได้เข้าแสดงความยินดีกับ ท่านดิเรก อ...
 • ภาพการดูงานของข้าราชการสำนักงานอัยการทหาร
 • กรมพระธรรมนูญกับการฝึกอบรมกำลังพลปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังห...
 • หัวหน้าอัยการทหารตรวจเยี่ยมอัยการทหารต่างจังหวัด
 • ประมวลภาพฝึกนายทหารใหม่ "การรวมแถวเคารพธงชาติและตรวจเครื่องแ...
 • คณะ นทน.นร.รร.สธ.ทร.รุ่น ๕๕ เข้าแสดงความยินดีในโอกาศรับตำแหน...
 • นาย ณอคุณ สิทธิพงษ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระบวนก...
 • ผู้แทน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช. มอบกระเช้าดอกไม้...
 • จก.ธน.รับมอบเงินจาก ร.อ.หญิง จิรวรรณ ศิริจิตร อดีตข้าราชการ...
 • ประมวลภาพฝึกนายทหารใหม่ "การรวมแถวเคารพธงชาติและตรวจเครื่องแ...
 • การฝึกอบรมแบบธรรมเนียมทหารและวินัยทหาร
 • พิธีแสดงความยินดีแก่นายทหารชั้นนายพล และพิธีรายงานตัวของนายท...
 • พิธีรับ - ส่ง หน้าที่เจ้ากรมพระธรรมนูญ
 • พิธีอำลาชีวิตรับราชการทหารเหล่าพระธรรมนูญ ประจำปี ๒๕๕๖