• พิธีเทิดเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของทหารรักษาพระองค์...
 • กิจกรรมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม...
 • ผู้แทนกรมพระธรรมนูญเช้าชี้แจงต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบั...
 • พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงก...
 • พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรชั้นต้น รุ่นที่ ...
 • การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาวุธและผู้มีส่วนร่วมในกา...
 • พิธีประดับยศ ต.ต.๕๗
 • ลงนามถวายพระพร ณ รพ.ศิริราช
 • พิธีมอบเข็มพระดุลยาธิปัตย์กิตติมศักดิ์
 • ปล.กห.ตรวจเยี่ยม ธน.
 • พิธีส่งมอบหน้าที่เจ้ากรมพระธรรมนูญ ๓๐ ต.ค.๕๗
 • รอง จก.ธน. นำนายทหารขั้นผู้ใหญ่และหน.นขต.ธน.แสดงความยินดีแด่...
 • วันคล้ายวันสถาปนากรมพระธรรมนูญ ครบ ๙ รอบ ๑๐๘ ปี
 • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
 • การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในโอกาส ธน.ครบ ๙ รอบ ๑๐๘ ปี
 • ตุลาการศาลทหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้า...
 
 
 

เจากรม-58.jpg
พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ
 เจ้ากรมพระธรรมนูญ