กฎหมาย กห.
กฎหมาย กห.
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗  download
พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐  download
พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒  download
พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ download
ในการดำเนินการตามคำพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗
พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖  download
พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง พ.ศ. ๒๕๕๘  download
พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหารพ.ศ. ๒๔๙๗ download
พระราชกำหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔  download
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. ๒๔๙๕ download
๑๐ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐  download
๑๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖  download
๑๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘  download
๑๓ พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗  download
๑๔ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑ download
๑๕ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗  download
๑๖ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ download
๑๗ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑  download
๑๘ พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  download
๑๙ พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘  download
๒๐ พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕  download
๒๑ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ download
๒๒ พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕ download
๒๓ พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ พ.ศ. ๒๕๐๗ download
๒๔ พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๖ download
๒๕ พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  download
๒๖ พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖  download
๒๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  download
๒๘ พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  download
๒๙ พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐  download
๓๐ พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙  download
๓๑ พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  download
๓๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓ download
๓๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕)แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ download
๓๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ download
๓๕ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐ download
๓๖ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ download
๓๗ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖  download
๓๘ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ download
๓๙ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐  download
๔๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓  download
๔๑ พระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ พ.ศ. ๒๕๒๑  download
๔๒ พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐ download
๔๓ พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐  download
๔๔ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗  download
๔๕ พระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่ของคนไทยในเวลารบ พุทธศักราช ๒๔๘๔ download
๔๖ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร  download
๔๗ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้ เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ download