คำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
1 ประมวลแบบธรรมเนียมทหาร Download
2 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการ พ.ศ.2551 Download
3 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ พ.ศ.2528 Download
4 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 Download
5 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2564 Download
6 พรฎ กำหนดเขตอำนาจศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑทลทหาร Download
7 พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ.2553 Download
8 ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคำนวณวันหนีราชการของทหาร พ.ศ.2497 Download
9 คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ Download
10

ระเบียบกรมพระธรรมนูญว่าด้วยการปรับย้ายนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ
ต่ำกว่าชั้นนายพล พ.ศ. ๒๕๖๑

Download
11 ระเบียบ กห จ่ายค่าตอบแทนและค่าพาหนะเดินทางแก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ที่เข้าร่วมในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2560  Download
12 ระเบียบ กห ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าที่พัก แก่บุคคลในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2560  Download
13 ระเบียบ กห ว่าด้วยการจ่ายค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักแก่ล่ามที่เข้าร่วมในการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาคดีอาญา พ.ศ.2563  Download
14 ระเบียบ กห ว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยานในคดีอาญา พ.ศ.2563  Download
15 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาตามพรป.ปปท.2542 ม.98-1 พ.ศ.2554  Download
16 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการพระธรรมนูญในศาลทหารสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีค้ามนุษย์ในศาลทหาร พศ.2560  Download
17 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการดำเนินการกรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีหมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ พ.ศ.2563  Download
18 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยการดำเนินการกรณีกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีกำหนดให้ต้องมีการออกกฎหรือดำเนินการเพื่อที่ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือได้รับสิทธิประโยชน์จากกฎหมายนั้นได้ แต่มิได้มีการออกกฎหรือดำเนินการนั้น พ.ศ.2564  Download
19 ประกาศ กห เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการยื่นคำรอ้งขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  รายละเอียดของคำร้อง และระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2564  Download
20 ประกาศ กห เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2564  Download
21 ระเบียบ กห ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2564  Download
22 ระเบียบ กห ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกและแต่งตั้งผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน พ.ศ.2564  Download
23 ระเบียบ กห ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคำร้อง การพิจารณาและระยะเวลาการสั่งคำร้องและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ.2564  Download