โทร 02 224 0041 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา จก.ธน.

  เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๕, ๐๙๔๕ พล.อ.ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ จก.ธน. (ท่านปัจจุบัน) และ พล.อ.เชิดชัย  อังศุสิงห์ จก.ธน. (ท่านใหม่)
ได้ลงนามในเอกสารรับ – ส่งหน้าที่ จก.ธน.ณ ห้องรับรองนายทหารสัญญาบัตร ธน. ชั้น ๔ (หลักเมือง)
และได้กระทำพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา จก.ธน.
โดยมี หน.สตท., นายทหารชั้นนายพล, ข้าราชการ ธน. และ สธน. เหล่าทัพ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ธน. ชั้น ๔ (หลักเมือง)

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_19.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_20.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_17.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_18.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_16.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_15.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_14.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_13.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_12-(1).jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_11.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_10.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_9.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_8.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_7.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_6.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_5.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_4.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_3.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_2.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_1.jpg

LINE_ALBUM_๒๙-๙-๖๕-พธรบ-สงหนาท-จก-ธน-_๒๒๐๙๓๐_0.jpg