กฎหมายทหาร
รายชื่อกฎหมาย
(๑) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๒) พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๓) พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๔) พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๒๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ)
(๕) พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม พ.ศ. ๒๕๒๖
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ)
(๖) พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ) 
(๗) พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม
พ.ศ. ๒๔๙๕ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการ)
(๘) พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับการศุลกากรให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ)
(๙) พระราชกําหนดควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ. ๒๕๒๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๑๐) พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ)
(๑๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองหมุดหลักฐานการแผนที่ พุทธศักราช ๒๔๗๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๑๒) พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๑๓) พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๒๑
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๑๔) พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๑๕) พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหาร
พ.ศ. ๒๕๒๑ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๑๖) พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๑๗) พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๑๘) พระราชบัญญัตินายตํารวจราชสํานัก พ.ศ. ๒๔๙๕
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๑๙) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําการต่อต้านการดําเนินการสงคราม  ของญี่ปุ่น พุทธศักราช ๒๔๘๙
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ)
(๒๐) พระราชกําหนดนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําความผิดฐานกบฏและจลาจล   พุทธศักราช ๒๔๘๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ)
(๒๑) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทําการอันเป็นความผิดต่อความมั่นคง  ของรัฐภายในราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๕ และวันที่ ๒๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ)
(๒๒) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องในการชุมนุม ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ พ.ศ. ๒๕๒๑(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ)
(๒๓) พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในโอกาสครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.๒๔๙๙
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ)
(๒๔) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทําอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๒๕) พระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พุทธศักราช ๒๔๘๓
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๒๖) พระราชบัญญัติยกทัณฑ์ให้แก่ตํารวจที่ขาดหนีราชการ พ.ศ. ๒๔๘๙
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๒๗) พระราชบัญญัติยกโทษให้แก่พลทหารที่ได้กระทําผิดฐานหนีราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๘๙
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๒๘)  พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คําสั่งของคณะปฏิรูป  การปกครองแผ่นดิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือน  เป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติ และที่ห็ศาลทหารพิจารณาคดี  ซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. ๒๕๓๙
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการ)
(๒๙) พระราชบัญญัติยกเว้นความผิดทางอาญาให้แก่ผู้นําอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมามอบให้แก่ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๓๐) พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึก นอกประจําการและครอบครัวทหารผ่านศึกซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๕
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นซึ่งรักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ ตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้รักษาการ)
(๓๑) พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน เหรียญกล้าหาญ
พ.ศ. ๒๕๒๖  (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอื่นซึ่งรักษาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น ๆ  ตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติรักษาการ)
(๓๒) พระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๓๓) พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๓๔) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๓๕) พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๓๖) พระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๓๗) พระราชบัญญัติเรือนจําทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๓๘) พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๓๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทําผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๓
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการ)
(๔๐) พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหนี้ที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพ  ตามมาตรา ๑๔๘ (๓) (๔) และ (๕) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ)
(๔๑) พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตต์ปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๔๒) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมใน ทะเล พ.ศ. ๒๕๓๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๔๓) พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๔๔) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐
(นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และประธานศาลฎีการักษาการ)
(๔๕) พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๐๓ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๔๖) พระราชบัญญัติสําหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๔๗) พระราชบัญญัติให้อํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําความผิดบางอย่าง ทางทะเล พ.ศ. ๒๔๙๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
(๔๘) พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ. ๒๕๑๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการ)
(๔๙) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง  และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม