กฎหมายอื่นๆ
๑. พระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ Download
๒. พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๓. พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๔. พระราชบัญญัติการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและ
คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘
Download
๕. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๖. พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๗. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ Download
๘. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๙. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ Download
๑๐. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๑๑. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๑๒. พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ Download
๑๓. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๑๔. พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ Download
๑๕. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๑๖. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ Download
๑๗. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๑๘. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๑๙. พระราชบัญญัติล้างมลทิน ฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ Download
๒๐. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ Download
๒๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๒๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ Download
๒๓. พระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน พ.ศ. ๒๕๑๒ Download
๒๔. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ Download
 
๒๕. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.๒๕๖๒ Download
๒๖. พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร new3.gif Download
๒๗. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร new3.gif Download
๒๘. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กห. new3.gif Download
๒๙. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาหทาร new3.gif Download
๔๐. พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ new3.gif Download
๔๑. พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร new3.gif Download
๔๒. พระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ new3.gif Download
๔๓. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธเอกชน new3.gif Download
๔๔. พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำบางอย่างทางทะเล new3.gif Download
๔๕. พระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท new3.gif Download
๔๖. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.๒๔๙๗ new3.gif Download
๔๗. พระราชบัญญัติการเกณฑ์ช่วยราชการทหาร new3.gif Download
๔๘. พระราชบัญญัติการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศตามคำพิพากษาคดีอาญา new3.gif Download
๔๙. พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญา new3.gif Download
๕๐. พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง new3.gif Download
๕๑. พระราชบัญญัติกำหนดวิทยะฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร new3.gif Download
๕๒. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร new3.gif Download
๕๓. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ new3.gif Download
๕๔. พระราชบัญญัติควบคุมสินค้าตามชายแดน new3.gif Download
๕๕. พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา new3.gif Download
๕๖. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราขการกห. new3.gif Download
๕๗. พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร new3.gif Download
๕๘. พระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก new3.gif Download
๕๙. ระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด new3.gif Download
๖๐. พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฯ new3.gif Download
๖๑. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ทหารผ่านศึก new3.gif Download
๖๒. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้พระราชทานเหรียญกล้าหาญ new3.gif Download
๖๓. พระราชบัญญัติยกเว้นค่าธรรมเนียมบางประเภทให้แก่ผู้พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ new3.gif Download
๖๔. พระราชบัญญัติยศทหาร new3.gif Download
๖๕. พระราชบัญญัติรถยนต์ทหาร new3.gif Download
๖๖. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร new3.gif Download
๖๗. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร new3.gif Download
๖๘. พระราชบัญญัติราชองครักษ์ new3.gif Download
๖๙. พระราชบัญญัติเรือนจำทหาร new3.gif Download
๗๐. พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธเอกชน new3.gif Download
๗๑. พระราชบัญญัติว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย new3.gif Download
๗๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชัยสูตรพลิกศพ new3.gif Download
๗๓. พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร new3.gif Download
๗๔. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล new3.gif Download
๗๕. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินทางอากาศ new3.gif Download
๗๖. พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร new3.gif Download
๗๗. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุตริตและประพฤติมิชอบ new3.gif Download
๗๘. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด new3.gif Download
๗๙. พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร new3.gif Download
๘๐. พระราชบัญญัติเหรียญกล้าหาญ new3.gif Download
๗๑. พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำบางอย่างทางทะเล new3.gif Download
๗๒. พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก new3.gif Download
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม