หน้าแรก > กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ > คำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
คำสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
๑. ประมวลแบบธรรมเนียมทหาร Download
๒. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการถวายสัตย์ปฏิญาณของตุลาการ พ.ศ.2551 Download
๓. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการลงทัณฑ์ทหารขาดหนีราชการ พ.ศ.2528 Download
๔. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 Download
๕. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2551 Download
๖. พรฎ กำหนดเขตอำนาจศาลจังหวัดทหารและศาลมณฑทลทหาร Download
๗. พระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหาร พ.ศ.2553 Download
๘. ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการคำนวณวันหนีราชการของทหาร พ.ศ.2497 Download
๙. คำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๘ เรื่อง การพัสดุ Download

๑๐. ระเบียบกรมพระธรรมนูญว่าด้วยการปรับย้ายนายทหารเหล่าพระธรรมนูญ
ต่ำกว่าชั้นนายพล พ.ศ. ๒๕๖๑

Download
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม