กองกลาง
              มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน จัดทำ และประสานงาน กำกับการและดำเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การพัสดุ การขนส่ง การสวัสดิการ การกำลังพล การบริการและการรักษาความปลอดภัยของกรมพระธรรมนูญ ตลอดจนงานที่มิได้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการขึ้นตรงอื่น ๆ
มีผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ                            
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม