หน้าแรก > การแบ่งส่วนราชการ > กองนิติธรรมทหาร
กองนิติธรรมทหาร
                    ภารกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับคดีแพ่งและสัญญา งานวินิจฉัย การเรือนจำและการอภัยโทษและปัญหากฎหมายทั่วไปสนับสนุน ควบคุมและฝึกอบรมทางวิชาการด้านนิติธรรมทหารแก่นายทหารพระธรรมนูญมีผู้อำนวยการกองนิติธรรมทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบกองนิติธรรมทหาร
แบ่งส่วนราชการเป็น

                 ๑. แผนกคดีแพ่งและสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับคดีแพ่ง ติดต่อประสานงานกับพนักงานอัยการร่าง ตรวจสอบ พิจารณาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญา   มีหัวหน้าแผนกคดีแพ่งและสัญญาเป็นผู้รับผิดชอบ
                    ๒. แผนกวินิจฉัย มีหน้าที่วินิจฉัยให้คำแนะนำ สนับสนุน ควบคุมและฝึกอบรมทางวิทยาการด้านนิติธรรมทหารแก่นายทหารพระธรรมนูญ ตรวจสอบ เรื่องราวและเสนอความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและวิชากฎหมายทั่วไปแก่ส่วนราชการและเหล่าทัพ มีหัวหน้าแผนกวินิจฉัยเป็นผู้บังคับบัญชา        รับผิดชอบ
                    ๓. แผนกราชทัณฑ์ มีหน้าที่ดำเนินกิจการสาขาวิชาการด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับเรือนจำ การอภัยโทษ การราชทัณฑ์ และการประสานงานกับ ส่วนราชการฝ่ายพลเรือนที่เกี่ยวข้อง มีหัวหน้าแผนกการราชทัณฑ์เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม