หน้าแรก > การแบ่งส่วนราชการ > โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
                มีหน้าที่ดำเนินการให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับกฎหมายฝ่ายทหาร กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอื่น รวมทั้งกิจการศาลทหาร อัยการทหาร
นายทหารพระธรรมนูญทนายทหาร จ่าศาลทหาร และความรู้อย่างอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อราชการทหาร และดำเนินการห้องสมุดของกรมพระธรรมนูญ   
มีผู้บัญชาการโรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


สถานที่ตั้ง 
อาคารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ( แจ้งวัฒนะ ) ขั้น ๘  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๑๒๐ 
โทร ๐-๒๙๘๐-๕๙๓๔ โทรทหาร ๕๗๕๑๖๓๐
 
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม