สำนักตุลาการทหาร
                  มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนตุลาการ ตุลาการพระธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ธุรการศาลทหารทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่จัดตุลาการ ตุลาการพระธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ธุรการทหารปฏิบัติหน้าที่ในศาลทหาร ศาลอาญาศึก ปฏิบัติงานธุรการคณะกรรมการตุลาการทหาร มีหัวหน้าสำนักงานตุลาการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
สถานที่ตั้ง 
อาคารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ( แจ้งวัฒนะ ) ขั้น ๘  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๑๒๐ 
โทร ๐-๒๙๘๐-๕๙๓๔ โทรทหาร ๕๗๕๑๖๓๐