หน้าแรก > การแบ่งส่วนราชการ > สำนักตุลาการทหาร
สำนักตุลาการทหาร
                  มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนตุลาการ ตุลาการพระธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ธุรการศาลทหารทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่จัดตุลาการ ตุลาการพระธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่ธุรการทหารปฏิบัติหน้าที่ในศาลทหาร ศาลอาญาศึก ปฏิบัติงานธุรการคณะกรรมการตุลาการทหาร มีหัวหน้าสำนักงานตุลาการทหาร เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 
สถานที่ตั้ง 
อาคารสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ( แจ้งวัฒนะ ) ขั้น ๘  ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด   จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๑๒๐ 
โทร ๐-๒๙๘๐-๕๙๓๔ โทรทหาร ๕๗๕๑๖๓๐

ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม