ศาลทหารกรุงเทพ
            ศาลทหารกรุงเทพ มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการศาลทหารกรุงเทพ โดยมีตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ (ตธน.หนศ.ศท.ก.ท.) เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบอำนาจศาล
       ศาลทหารกรุงเทพ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาโดยไม่จำกัดชั้นยศของจำเลย  ตามพระราชบัญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘ มาตรา ๑๓   โดยมีบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  ให้อำนาจไว้
เขตอำนาจศาล   
          ศาลทหารกรุงเทพ มีเขตอำนาจไม่จำกัดพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร แต่โดยปกติถ้าการกระทำผิดเกิดขึ้นในท้องถิ่นที่มีศาลทหาร     ก็ให้พิจารณาพิพากษาในศาลทหารท้องถิ่น และเนื่องจากจังหวัดทหารบกกรุงเทพและมณฑลทหารบกที่ ๑๑  เป็นที่ตั้งของศาลทหารกรุงเทพ ฉะนั้นกฎหมายจึงไม่ยอมให้มีการจัดตั้งศาลจังหวัดทหารบกกรุงเทพและจัดตั้งศาลมณฑลทหารบกที่ ๑๑  จึงเป็นผลให้เขตพื้นที่ของจังหวัดทหารบกกรุงเทพ คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  สมุทรสาคร ต้องอยู่ในเขตอำนาจของศาลทหารกรุงเทพด้วย
การแบ่งส่วนราชการ
              ศาลทหารกรุงเทพ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๕ แผนก คือ           
         ๑. แผนกรับฟ้อง  มีหน้าที่
                  ๑.๑  ตรวจรับคำฟ้อง คำร้องต่าง ๆ เช่น คำร้องขอฝากขังระหว่างสอบสวน,
                         คำร้องขอให้ส่งตัวผู้ต้องหาไปควบคุมเพื่อตรวจ   พิสูจน์หาการเสพหรือติดยาเสพติด (การฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด), คำร้องขอปล่อยชั่วคราว 
 คำให้การ คำแถลง ใบแต่งทนาย   รวมทั้งคำสั่งศาล
                   ๑.๒  ลงเลขคดีรับฟ้อง ลงเลขคดีในสารบบความอาญา
                   ๑.๓  ตรวจสำนวนความที่ต้องเสนอตุลาการพระธรรมนูญ                          
                   ๑.๔  ตรวจความประเด็นที่ศาลอื่นส่งมาให้สืบ
                   ๑.๕  ติดต่อแผนกออกหมาย                          
                   ๑.๖  สำรวจความเกิด ความค้าง
                   ๑.๗  ทำบัญชีสำรวจความประจำวัน                           
                   ๑.๘  สิ้นเวลาพิจารณาต้องตรวจสำนวนส่งให้เจ้าหน้าที่แผนกต่าง ๆ จัดการต่อไป
                   ๑.๙  ตรวจสอบเกี่ยวกับการประกัน       
                   ๑.๑๐ ปฏิบัติงานสารบรรณ  งานธุรการทั่วไป
                   ๑.๑๑ ปฎิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
            ๒. แผนกหน้าบัลลังก์  มีหน้าที่ 
                   ๒.๑  กำหนดวันนัดและบรรจุความประจำวันสำหรับพิจารณา
                   ๒.๒  ตรวจรับสำนวนและบัญชีความประจำวันรุ่งขึ้นให้ถูกต้อง แล้วนำเสนอตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาล                         
                   ๒.๓  จัดการเรียกคู่ความเข้าห้องพิจารณา
                   ๒.๔  ระวังรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่คู่ความส่งและอ้างเป็นพยานในเวลาพิจารณาคดี                             
                   ๒.๕  ทำบัญชีแสดงจำนวนความที่ฟ้องใหม่และค้างพิจารณา กับที่เสร็จแล้วในวันนั้น
                   ๒.๖   อำนวยความสะดวกให้ศาลและคู่ความในขณะพิจารณาคดี                                      
                   ๒.๗   ดูแลแบบพิมพ์ที่ศาลจะต้องใช้ประจำวัน
                   ๒.๘   รักษาความสงบเรียบร้อยในบัลลังก์ระหว่างที่มีการพิจารณาคดี
         ๓.  แผนกออกหมาย  มีหน้าที่ 
                   ๓.๑   จัดทำและตรวจตราหมายต่าง ๆ ที่จะออกไป
                   ๓.๒   ทำจดหมายนำส่งคู่ความไปทำแผนที่วิวาท
                   ๓.๓   จัดส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่นและขอเอกสารหลักฐานพยานจากที่อื่นมาประกอบคดี
                   ๓.๔  ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ
                   ๓.๕  ทำหมายคำสั่ง ต่าง ๆ
                   ๓.๖  ทำรายงานคดีเกี่ยวกับชาวต่างประเทศ และข้าราชการชั้นสัญญาบัตรถูกฟ้อง
                   ๓.๗  ทำรายงานเจ้าหน้าที่ ถามอุทธรณ์ และฎีกา
              ๔. แผนกเก็บรักษา  มีหน้าที่
                   ๔.๑  เก็บรักษาสำนวน เอกสาร หลักฐาน ตลอดจนการส่งคืน
                   ๔.๒  ค้นหาสำนวนเพื่อติดคำร้อง คำแถลง เสนอตุลาการพระธรรมนูญ
                   ๔.๓  ทำบัญชีดัชนีรายชื่อจำเลยของศาลทหารกรุงเทพทั้งหมด
                   ๔.๔  ลงบัญชีรับส่งสำคัญหลักฐานต่าง ๆ
                   ๔.๕  ทำรายงานบัญชีความที่แล้วสำหรับหกเดือนแรก และหกเดือนหลัง
                   ๔.๖  เบิกจ่ายแบบพิมพ์ตามระเบียบราชการศาลทหารสำหรับศาลใช้
                   ๔.๗  ลงบัญชีตรวจรับสิ่งสำคัญ หลักฐานที่ศาลทหารกลาง ศาลทหารสูงสุด พิพากษา ส่งกลับมา
               ๕. แผนกการเงิน  มีหน้าที่
                   ๕.๑  รักษาหลักทรัพย์ที่ศาลรับไว้
                   ๕.๒  เบิกเงินทดรองจ่าย
                   ๕.๓  ทำงบประมาณประจำปี
                   ๕.๔  รับ จ่าย เงินประกัน
                   ๕.๕  รับ จ่าย เงินค่าปรับ
                   ๕.๖  เบิกรักษาเงินค่าปรับ
                   ๕.๗  รักษาบัญชี ทำบัญชี เบิก และจ่ายเงินค่าเบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุม ค่าเครื่องใช้สอยเงินสวัสดิการต่าง ๆ ค่าเช่า
บ้าน
                   ๕.๘  เบิกและจ่าย เงินสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประชุมตุลาการ ตุลาการพระธรรมนูญ และเสมียนพนักงาน
                   ๕.๙  ทำบัญชีงบเดือน งบหกเดือน งบประจำปี เกี่ยวกับการเงินทั่วไปการขอปล่อยตัวชั่วคราว  

       ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
                   ๑. ผู้ต้องหา หรือ จำเลย
                   ๒. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น สามี, ภริยา, บิดา, มารดา, บุตร, ญาติพี่น้อง, ผู้บังคับบัญชา
 หลักทรัพย์ที่นำมาใช้เป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหา หรือจำเลยในศาลทหารกรุงเทพ ได้คือ
                             ๑. เงินสด  
                             ๒. โฉนดที่ดิน, หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.๓ หรือ นส.๓ ก.) (ต้องมีหนังสือรับรองของเจ้าพนักงานที่ดินแสดงกรรมสิทธิ์และราคาประเมินมาด้วย)
                             ๓. สลากออมสิน     
                             ๔. พันธบัตรรัฐบาล
                             ๕. บัญชีเงินฝากประจำของธนาคาร                            
 หมายเหตุ  กรณีประกันบุคคลและประกันโดยกรมธรรม์ประกันอิสรภาพ  ศาลทหารกรุงเทพ ไม่มีระเบียบให้รับเป็นหลักประกัน  
          หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องประกันตัว
                   ๑. บัตรประจำตัวนายประกัน และสำเนาบัตรประจำตัวของนายประกัน                      
                   ๒. ทะเบียนบ้านนายประกัน และสำเนาทะเบียนบ้านนายประกัน
                   ๓. ถ้านายประกันมีสามีหรือภรรยา จะต้องให้สามีหรือภรรยาลงชื่อยินยอมให้นำหลักประกันมาใช้ประกันหรือถ้าเป็นชายหญิงที่เป็นหม้ายก็ต้องมีใบหย่าหรือใบมรณะบัตรหรือทะเบียนบ้านที่ประทับคำว่า   “ตาย”  ที่หน้าชื่อ
                   ๔. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ยินยอม 
 
 
 
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม